Sekretesspolicy för Avalon-Healingcenter.com

Click here to read the English version of the privacy policy.

Dataskyddsförordning GDPR – “General Data Protection Regulation” är en lag som trädde i kraft i maj 2018. Lagen gäller i hela EU och har till syfte att skapa ett enhetligt regelverk för att förbättra skyddet av dina personuppgifter. Tillsammans med den svenska kompletterande “Dataskyddslagen” verkar nu denna lag. 

Insamling av information - personuppgifter

Vi på Avalon Healingcenter (avalon-healingcenter.com) är dedikerade till att skydda din data och integritet, då vi förstår att din integritet är viktig. Den här sidan beskriver de former av personlig information vi tar emot och samlar in när du använder vår hemsida, samt några av de steg vi vidtar för att skydda informationen. Detta kommer att hjälpa dig fatta ett välgrundat beslut om att dela personlig information med oss.

Vi på Avalon Healingcenter strävar efter att upprätthålla de högsta standarderna för anständighet, rättvisa och integritet i alla våra verksamheter. Likaså är vi dedikerade till att skydda våra kunder och online besökares integritet på vår webbplats.

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig eller gör en bokning via formulären på vår webbplats. Den insamlade personliga informationen inkluderar ditt namn, adress, postadress, telefonnummer och e-postadress. För vissa av våra tjänster samlas även in bilder, bankinformation etc. Vi tar automatiskt emot enhetsinformation från din dator, webbläsarinställningar, IP-adress, operativsystem.

Om våra Cookies

En cookie är en rad information som Avalon-Healingcenter.com lagrar på din dator, som din webbläsare tillhandahåller Avalon-Healingcenter.com varje gång du återvänder till webbplatsen. Vi använder cookies för att hjälpa oss att identifiera och spåra besökare, deras användning av vår webbplats och deras preferenser för webbplatsåtkomst.

Vägra Cookies

Du kan ställa in din webbläsare för att automatiskt acceptera eller neka alla cookies, eller meddela dig när en cookie efterfrågas. Att vidta denna åtgärd bör inte orsaka problem med den fortsatta användningen av vår webbplats. Se hjälpsektionen i din webbläsare för vägledning om hur du vägrar alla cookies eller för att meddela dig när en cookie efterfrågas.

Om du väljer att vägra Avalon-Healingcenter.coms cookies kanske du inte kan uppleva webbplatsens interaktiva funktioner fullt ut.

Hur vi använder dina personuppgifter - Personligt identifierbar info

Vi på Avalon Healingcenter värnar starkt om din integritet och vill därför förtydliga dina rättigheter gentemot oss. Informationen som vi samlar från dig lagras och används som en del av vår verksamhet, främst i syfte att kunna erbjuda våra olika tjänster och tillhandahålla en så bra service som möjligt. Informationen vi samlar från dig kan användas för att göra din upplevelse personlig, för att kunna tillgodose dina personliga behov och erbjuda den hjälp du önskar få. Vi använder informationen för att kunna kontakta dig via e-post, administrera ett arrangemang, kurs, resa eller erbjudande. Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. 

Avalon-Healingcenter.com kan samla in och använda din personliga information för följande ändamål:

 • Att köra och driva vår webbplats.
 • För att visa innehållet på webbplatsen korrekt.
 • För att förbättra kundservicen.
 • För att hjälpa oss att svara på dina kundtjänstförfrågningar och supportbehov mer effektivt.
 • För att anpassa din användarupplevelse.
 • För att förstå hur våra användare som grupp använder de tjänster och resurser som tillhandahålls på vår webbplats.
 • För att förbättra vår sida.
 • För att förbättra våra produkter och tjänster.
 • För att köra en kampanj, undersökning eller annan webbplatsfunktion.
 • Att skicka information till dig som du samtyckt till att ta emot om ämnen som vi tror kommer att vara av intresse för dig.
 • Att skicka periodiska e-postmeddelanden, som kan inkludera elektroniska nyhetsbrev och/eller autosvarsserier av e-postmeddelanden.
 • För att svara på dina förfrågningar, frågor och/eller andra förfrågningar.

Vi på Avalon Healingcenter kan samla in personlig identifierbar information från dig på olika sätt, inklusive, men inte begränsat till, när du besöker vår webbplats, registrerar dig på webbplatsen eller fyller i ett formulär, och i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som vi gör tillgängliga på vår webbplats.

Om du fyller i ett formulär kommer vi att behöva ha ditt namn, din e-postadress och i vissa fall be om information som är relevant för formulärets syfte.

Du kan alltid vägra att tillhandahålla personlig identifierbar information och besöka vår webbplats anonymt. Det kan dock hindra dig från att delta i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

Om vi gör väsentliga ändringar i insamlingen av personligt identifierbar information kommer vi att informera dig genom att lägga ett meddelande på vår webbplats. Vi kommer att använda personlig information som erhålls från dig endast för interna ändamål och kommer inte att sälja den eller tillhandahålla den till tredje part.

Vi samlar också in varje besökares IP-adress, vilket hjälper oss att bekämpa spam och bedrägerier. Vi använder inte IP-adresser för något annat ändamål.

Avalon-Healingcenter.com innehåller länkar till andra webbplatser som kan vara av intresse för dig. Men när du väl har använt dem för att lämna vår sida har vi ingen kontroll över den andra webbplatsen.

Därför kan vi inte vara ansvariga för skyddet och integriteten för all information du tillhandahåller när du besöker sådana webbplatser. Dessa webbplatser regleras inte av denna sekretesspolicy. Var alltid försiktig genom att läsa sekretesspolicyn för den aktuella webbplatsen innan du fortsätter att använda den.

Icke-personligt identifierbar information

Vi kan samla in icke-personligt identifierbar information om dig när du interagerar med vår webbplats. Icke-personligt identifierbar information kan inkludera webbläsarens namn, typen av dator och teknisk information om din metod för att ansluta till vår webbplats, såsom operativsystemet och den internetleverantör du använde, och annan liknande information.

Utlämnande till tredje part

Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag eller andra utomstående parter i något syfte utan ditt samtycke. Avalon Healingcenter kan tilldela tredje part åtkomst till insamlade personuppgifter i kommunikationssyfte eller för att kunna leverera beställda varor eller tjänster till våra kunder. Ibland behöver vi dela dina personuppgifter med andra bolag för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Det kan vara vid samarbete med reseledare och guider i andra länder utanför EU, som vid vissa tillfällen behöver personuppgifter på deltagande resenärer för t.ex. turistattraktioner. Vi på Avalon Healingcenter tillämpar då sekretessavtal oss emellan som kräver att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Positivt med dina personuppgifter

Tack vare dina personuppgifter får du möjlighet att enkelt använda dig av våra tjänster, själv göra bokningar och förfrågningar via webbsidan. Det blir även möjligt för oss att få kontakt med dig, förstå din situation och hur vi på bästa möjliga sätt kan hjälpa dig.

Barns integritetsskydd

Denna webbplats är riktad till vuxna och ungdomar över 16 år. Den är inte riktad till barn under 16 år. Vi driver vår webbplats i enlighet med gällande bestämmelser. Alla under 16 år måste ha en förälder eller vårdnadshavare som ger sitt samtycke för att använda denna webbplats. Vi samlar inte in eller använder medvetet personligt identifierbar information från någon under 16 år.

Hur länge vi sparar informationen

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs beroende på tjänst och form av personuppgift. Avalon Healingcenter behöver uppfylla andra lagar som “Bokföringslagen” vilken kräver viss tid för lagring av redovisningsuppgifter.

Personligt identifierbar information och icke-personligt identifierbar information som samlas in av denna webbplats lagras också på vår värds servrar. Den värden är SiteSell Inc. belägen vid 1000 Saint-Jean Boulevard, Suite 702, Pointe-Claire, QC H9R 5P1 Canada.

Rättigheter som du har

Vi tillhandahåller denna sekretesspolicy som ett uttalande till dig om vårt engagemang för att skydda din personligt identifierbara information. Om du har skickat personligt identifierbar information via vår webbplats kan du begära att vi redigerar eller tar bort någon av din information i de fall som vi inte har andra lagkrav att förhålla oss till, click on this link 

Du kan också begära att få redigera eller ta bort all din information från servrarna genom att klicka på den här länken, clicking on this link.

Uppdateringar

Avalon-Healingcenter.com förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna policy. Om det sker en väsentlig förändring i vår cookie- och sekretesspraxis, kommer vi att ange på vår webbplats att dessa metoder har förändrats och tillhandahåller en länk till den uppdaterade sekretesspolicyn.

Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna policy så att du vet vilken information vi samlar in och hur vi använder den.

Samtycke till villkor

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy. Om du har frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss på Avalon Healingcenter. 

Om du inte samtycker till Avalon-Healingcenter.coms sekretesspolicy som publiceras här på denna webbplats, vänligen samtyck inte till inställningen av cookies, insamling och lagring av din personligt identifierbara information.

Ditt uttryckliga samtycke indikerar acceptans av denna sekretesspolicy i sin helhet.

Senast uppdaterad: 23 februari 2023


Privacy Policy for Avalon-Healingcenter.com

At Avalon-Healingcenter.com, we are dedicated to protecting your data and privacy. We recognize that your privacy is important. This document outlines the types of personal information we receive and collect when you use Avalon-Healingcenter.com, as well as some of the steps we take to safeguard information. This will help you make an informed decision about sharing personal information with us.

Avalon-Healingcenter.com strives to maintain the highest standards of decency, fairness and integrity in all our operations. Likewise, we are dedicated to protecting our customers' and online visitors' privacy on our website.

About Our Cookies

A cookie is a string of information that Avalon-Healingcenter.com stores on your computer, which your browser provides to Avalon-Healingcenter.com each time you return to the site. We use cookies to help us identify and track visitors, their use of our website, and their website access preferences.

Refusing Cookies

You can set your browser to accept or refuse all cookies automatically, or notify you when a cookie is being requested. Taking this action should not cause a problem with the continued use of our site. Consult the Help section of your browser for guidance on how to refuse all cookies or to notify you when a cookie is requested.

If you choose to refuse Avalon-Healingcenter.com's cookies, you may not be able to fully experience the interactive features of the site.

Personally Identifiable Information

Avalon-Healingcenter.com may collect and use your personal information for the following purposes:

 • To run and operate our site.
 • To display content on the site correctly.
 • To improve customer service.
 • To help us respond to your customer service requests and support needs more efficiently.
 • To personalize your user experience.
 • To understand how our users as a group use the services and resources provided on our site.
 • To improve our site.
 • To improve our products and services.
 • To run a promotion, contest, survey or other site feature.
 • To send information to you that you agreed to receive about topics we think will be of interest to you.
 • To send periodic emails, which may include electronic newsletters and/or autoresponder series of emails.
 • To respond to your enquiries, questions, and/or other requests.

Avalon-Healingcenter.com may collect personally identifiable information from you in a variety of ways, including, but not limited to, when you visit our site, register on the site, or fill out a form, and in connection with other activities, services, features or resources we make available on our site.

If you complete a form, we will require your name and your email address, and will ask for information relevant to the purpose of the form.

You can always refuse to supply personally identifiable information and visit our site anonymously. However, it may prevent you from engaging in certain site-related activities.

If we make material changes in the collection of personally identifiable information, we will inform you by placing a notice on our site. We will use personal information received from you for internal purposes only and will not sell it or provide it to third parties.

We also collect each visitor's IP address, which helps us combat spam and fraud. We do not use IP addresses for any other purpose.

Avalon-Healingcenter.com contains links to other websites that may be of interest to you. However, once you have used them to leave our site, we do not have any control over that other website.

Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information you provide while visiting such sites. These sites are not governed by this privacy statement. Always exercise caution by reviewing the privacy statement of the website in question before continuing to use it.

Non-personally Identifiable Information

We may collect non-personally identifiable information about you whenever you interact with our site. Non-personally identifiable information may include the browser name, the type of computer and technical information about your method of connecting to our site, such as the operating system and the Internet service provider you used, and other similar information.

Children's Privacy Protection

This website is directed to adults. It is not directed to children under the age of 16. We operate our site in compliance with current regulations. Anyone under the age of 16 must have a parent or guardian provide consent to use this site. We do not knowingly collect or use personally identifiable information from anyone under 16 years of age.

Release of Information

If we sell Avalon-Healingcenter.com, the information we have obtained from you through your voluntary participation in our site may transfer to the new owner as a part of the sale so that the service provided to you may continue.

In that event, you will receive notice through our website of that change in control and practices, and we will make reasonable efforts to ensure that the purchaser honors any opt-out requests you might make.

Data Storage

Personally identifiable information and non-personally identifiable information collected by this site  is stored on our host's servers. That host is SiteSell Inc., located at 1000 Saint-Jean Boulevard, Suite 702, Pointe-Claire, QC H9R 5P1 Canada.

How You Can Correct or Remove Information

We provide this privacy policy as a statement to you of our commitment to protect your personally identifiable information. If you have submitted personally identifiable information through our website and would like to download and review that information, click on this link.

You can also request to edit or delete any of your information from the servers by clicking on this link.

Updates and Effective Date

Avalon-Healingcenter.com reserves the right to make changes in this policy. If there is a material change in our cookie and privacy practices, we will indicate on our site that those practices have changed and provide a link to the updated privacy policy.

We encourage you to periodically review this policy so that you will know what information we collect and how we use it.

Agreeing to Terms

If you do not agree to Avalon-Healingcenter.com's privacy policy as posted here on this website, please do not consent to the setting of cookies and the collection and storage of your personally identifiable information.

Your explicit consent indicates acceptance of this privacy policy in its entirety.

Last updated: February 23, 2023